Учнівське САМОВРЯДУВАННЯ - невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів учнів, й їхню участь в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом.


/Files/images/244396670_1565195563821504_8811575926561513614_n.jpg

ПОЛОЖЕННЯ про органи учнівського самоврядування
Летківського ліцею

ВСТУП


Освіта в Новій українській школі ґрунтується на розвиткуключових компетентностей, громадянської зокрема. Один з найефективніших способів навчитися саме громадянської компетентності ще у школі – учнівське самоврядування.
Відповідно до Закону України Про повну загальну сереню освіту стаття 28.учнівське самоврядування у закладах освіти може діяти з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.
Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.
Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.
У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти .
Дане Положення, яке побудоване на основі демократичних цінностей, визначає систему, засади організації та діяльності, , правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб учнівського самоврядування Летківського ліцею

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ВИКОРИСТАНІ В ПОЛОЖЕННІ

Основні терміни, використані в даному Положенні мають таке значення:
Учнівські об’єднання – учні класів об’єднані за віковими особливостями та інтересами.
Конференція шкільного активу – зібрання всіх школярів-активістів учнівських об’єднань для вирішення питань шкільного життя; форма прийняття рішень з питань, що належать до відома учнівського самоврядування шляхом прямого голосування.
Представницький орган учнівського співуправління виборчий орган (парламент), який складається з учнів-активістів і відповідно до Положення наділяється правом представляти інтереси учнів класів за учнівськими об’єднаннями, приймати від їх імені рішення.
Учнівський парламент – орган учнівського самоврядування, що представляє спільні інтереси учнівських об’єднань.
Загальний склад парламенту – кількісний склад членів парламенту відповідно до Положення.
Виконавчі органи парламенту – органи (рада лідерів, колегіум), які відповідно до Положення створюються учнівськими колективами для здійснення виконавчих функцій і повноважень учнівського самоврядування у межах, визначених Положенням.
Посадові особи учнівського співуправління – особи ( лідер школи, лідер класу, керівники центрів), які очолюють учнівський парламент та його органи, мають відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційних, контролюючих та консультаційних функцій.

Стаття 2. ПОНЯТТЯ УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
 1. Учнівське самоврядування – це гарантоване Статутом закладу право та реальна здатність учнів ліцею чи учнівських об’єднань самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб шкільного самоврядування вирішувати питання шкільного життя в межах Положення.
 2. Учнівське самоврядування здійснюється учнівськими об’єднаннями як безпосередньо, так і через парламент та його виконавчі органи, що представляють спільні інтереси учнів ліцею.
Стаття 3. ПРАВО УЧНІВ НА УЧАСТЬ В УЧНІВСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ

1.Учні ліцею реалізують своє право на участь у шкільному самоврядуванні за належністю до відповідних учнівських об’єднань.
2.Будь-які обмеження права учнів ліцею на участь в шкільному самоврядуванні забороняється.

Стаття 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Учнівське самоврядування здійснюється на принципах:

 • Демократизму;
 • Гласності;
 • Колективності;
 • Підзвітності та відповідальності перед учнівськими об’єднаннями їх органів (парламенту) та посадових осіб ( лідера школи, лідерів класів, керівників центрів);
 • Організаційної самостійності;
 • Підтримки адміністрації школи та педколективу.
Стаття 5. СИСТЕМА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Система учнівського самоврядування включає:

 • учнівські об’єднання,
 • конференцію шкільного активу,
 • учнівський парламент ( раду лідерів, колегіум, центри школи),
 • лідера школи,
 • класне співуправління
Стаття 6. УЧНІВСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ.
 1. Учнівські об’єднання – це об’єднання учнів за віковими особливостями та інтересами.
 2. Учнівське об’єднання “ШКОЛЯРИК” – це об’єднання учнів 1-4 класів
 3. Учнівське об’єднання “Ровесник” – це об’єднання учнів 5-7 класів.
 4. Учнівське об’єднання “Старшокласник” – це об’єднання учнів 8-11 класів
 5. організація роботи об’єднань школи здійснюється за кодексом життєтворчості учнівських об’єднань згідно сфер колективної творчої діяльності програми “ШКІЛЬНИЙ світ”
Стаття 7. КОНФЕРЕНЦІЯ ШКІЛЬНОГО АКТИВУ

Конференція шкільного активу є формою вирішення учнівським колективом питань шкільного життя окрім тих, що відносяться до відома адміністрації школи.

Стаття 8. УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

1.Парламент – це представницький орган учнівського самоврядування, що представляє спільні інтереси учнівських об’єднань, виступає від їх імені та в їх інтересах.
2.Члени парламенту обираються на посаду навчального року строком на один навчальний рік відкритим голосуванням на зборах учнівських колективів.
3.Членом парламенту може бути учень за віком 10 років, є активним учасником шкільного життя, не схильний до правопорушень.
4.Участь у роботі шкільного парламенту члени беруть у вільний від навчання час.
5.Парламент школи працює на засіданнях. Засідання парламенту проходять відкрито, на яких запрошується адміністрація школи та класні керівники.
6. Члени парламенту мають право вільного висловлення думки.
7.Повноваження членів парламенту припиняється одночасно з припиненням повноважень парламенту.
8. Повноваження членів парламенту можуть бути припинені в разі:

Стаття 9. ЛІДЕР УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
 1. Лідер школи є головною посадовою особою учнівського парламенту.
 2. Лідер учнівського парламенту є головою шкільного учнівського колективу і виступає від його імені.
 3. Лідер учнівського парламенту відповідає за роботу парламенту і контролює виконання його рішень
Стаття10. САМОВРЯДУВАННЯ В УЧНІВСЬКИХ КОЛЕКТИВАХ
 1. Самоврядування в учнівських колективах 5-11 класів визначається загальними зборами класного колективу відкритим голосуванням.
 2. Класні колективи здійснюють зв’язок з парламентом через лідерів класів та інших членів парламенту.
 3. Колективний орган учнівського самоврядування в класі – класні збори, що проводяться не рідше одного разу в півріччя.

/Files/images/зображення_viber_2022-01-17_15-05-24-344.jpg /Files/images/зображення_viber_2022-01-19_14-36-13-785.jpg /Files/images/зображення_viber_2022-01-17_15-16-59-260.jpg

Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава І. ПОВНОВАЖЕННЯ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
Стаття 11. ЗАГАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

1. Учнівський парламент – покликаний бути організатором духовно повноцінної життєтворчості учнів школи за програмою “ШКІЛЬНИЙ світ”

Стаття 28 закону України про Повну загальну середню освіту Органи учнівського самоврядування мають право:
брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
проводити за погодженням з керівником закладу освіти організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;
брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі освіти;
вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;
через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

Стаття 12. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
 1. Виключно на засідання учнівського парламенту вирішуються такі питання:
  1) утворення і затвердження структури учнівського парламенту;
  2)подання пропозицій до плану роботи на навчальний рік;
  3) участь у розробленні основних положень програми “ШКІЛЬНИЙ світ”
  4) участь у складанні плану колективних творчих справ учнівських об’єднань на навчальний рік;
  5) участь у розроблені Правил для учнів освітнього закладу;
  6) розгляд пропозицій, скарг учнів школи;
  7) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень члена учнівського парламенту;
  8) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень Лідера школи;
  9) прийняття рішень щодо проведення конференції шкільного активу;
  10) заслуховування звітів центрів УПШ
  11) прийняття рішень про утворення об’єднань, про вступ до учнівських об’єднань, про вихід х них;

Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 13. РАДА ЛІДЕРІВ

1. Рада лідерів – це зібрання лідерів 5-11 класів.

 1. Лідер класу – це представник Лідера школи учнівського парламенту в класі, загальновизнаний лідер учнівського колективу, який обирається на загальних зборах учнівського колективу на основі результатів проведеної соціометрії або шляхом відкритого голосування.
 2. Лідер працює на засіданнях ради лідерів, які проводяться раз на тиждень (щопонеділка на другій великій перерві).
 3. Засідання ради лідерів проводить Лідер школи, проводить порядок денний і головує на них.
 4. На засідання ради лідерів можуть запрошуватись адміністрація школи, класні керівники, учителі-консультанти комітетів та комісій.
 5. Рада лідерів виробляє і приймає рішення по організації життєтворчості учнівських об’єднань на навчальний тиждень відповідно до плану КТС учнівських об’єднань.
 6. Члени ради лідерів ( лідери класу) відповідають за роботу органів учнівського самоврядування класу.
 7. Оперативність доведення рішень ради лідерів до кожного учня школи забезпечується регулярною інформацією ради лідерів на класних годинах, які проводяться у визначений класним керівником та учнівським колективом день тижня, та через інформаційні центри школи “ШКІЛЬНИЙ світ”.
Стаття 14. КОЛЕГІУМ

1. Колегіум – це зібрання керівників центрів учнівського парламенту, які обираються з числа членів центрів шляхом відкритого голосування.
2. Колегіум працює на засіданнях, які проводяться не рідше одного разу на семестр.
3. Засідання колегіуму планує, організовує , проводить і головує на них Лідер школи.
4. Комітети і комісії колегіуму формуються із представників учнівських колективів (членів парламенту) за відповідним дорученням класу.
5. Центри УПШ працюють відокремлено між засіданнями колегіуму.
6. Центри УПШ працюють на засіданнях, які проводяться планово.
7. Керівники центрів планують, організовують і проводять їх засідання, співпрацюючи з Лідером школи та учителями–консультантами, які призначаються адміністрацією школи.
8. Центри УПШ – це складові частини колегіуму учнівського парламенту, які мають повноваження відповідно до сфер КТД програми “ШКІЛЬНИЙ світ”, керуючись методикою КТС, визначають участь кожного класу в КТС учнівських об’єднань.
9. На засіданнях колегіуму, центрів можуть запрошуватись адміністрація школи, класні керівники, учителі – консультанти комітетів та комісій.
10. ЦЕНТР «ЕРУДИТ» працює за сферою КТД програми “ШКІЛЬНИЙ світ” – “Інтелект”:
1)організовує проведення КТС учнівських об’єднань за даною сферою.(інтелектуальні ігри, конкурси, вікторини, дні знань, олімпіади, традиційні шкільні свята тощо)
2) надає допомогу заступнику директора з навчальної роботи в організації навчального процесу;
3) допомагає учителям – предметникам в обладнанні навчальних кабінетів;
4) надає допомогу учням, які мають проблеми з навчанням;
5) проводить рейди-перевірки стану підручників, слідкує за їх збереженням;
6) має право вносити на розгляд адміністрації школи та педагогічної ради пропозиції щодо змін в організації навчального процесу.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ЦЕНТР працює за сферами КТД - Самотворення та Демократія:
 1. розробляє Положення про чергування по школі і надає його на розгляд парламенту;
 2. відповідає за організацію чергування учнів по школі;
 3. розробляє примірне Положення про чергування в класі;
 4. використовує різноманітні засоби впливу на порушників дисципліни;
 5. проводить свої засідання щовівторка на першій великій перерві.
 6. дбає про розширення джерел фінансування
 7. стежить за витратами грошових надходжень;
 8. веде необхідну документацію.


ЦЕНТР «ФЕМІДА» працює за сферою КТД программ “ШКІЛЬНИЙ світ” - “Самотворення”
1) організовує проведення КТС з питань правової культури і соціального захисту дітей ( зустрічі з працівниками соціальної служби для молоді, кримінальної поліції, юристами; відкриті мікрофони, диспути, тематичні класні години, правові брейн-ринги, усні журнали тощо);
2) сприяє створенню умов для перебування учнів в школі
3) розглядає конфліктні ситуації між самими учнями;
4) має право на власну позицію у вирішенні конфліктних ситуацій між учнями і учителями;
5) розглядає заяви і скарги учнів школи;
6) виносить на розгляд парламенту питання соціального захисту дітей.
7) має право вносити на розгляд адміністрації та педагогічної ради школи пропозиції щодо перебування учнів в школі і проблеми їх соціального захисту.
8) слідкує за дотриманням правил для учнів, визначених Статутом школи, законів учнівських об’єднань, визначених Кодексом.
9) слідкує за відвідуванням учнями школи.
10) проводить рейди-перевірки запізнень учнів на уроки;
11) слідкує за зовнішнім виглядом учнів школи;

ЕКО-центр працює за сферою КТД програми “ШКІЛЬНИЙ світ” –“ ЕКОС”:
1) організовує проведення КТС з питань природоохоронної та екологічної освіти учнів ( екологічні інтелектуальні ігри, природоохоронні ранки, свята, день лісу, день птахів, літературно-музичні композиції, конкурси, вікторини, прес-конференції тощо).
2) відповідає за участь у природоохоронних акціях та операціях;
3) відповідає за озеленення класних кімнат, коридорів, подвір’я школи.

ЦЕНТР "ДИВОСВІТ" працює за сферами "ПАТРІОТ”, “ФАНТАЗІЯ”,” САМОТВОРЕННЯ”.
1) організовує проведення КТС з питань громадянської, патріотичної, краєзнавчо-пошукової, естетичної, етичної, творчої, правової, пізнавальної ціннісно-оргієнтаційної діяльності учнів школи ( тематичні класні години, мітинги, літературно-музичні композиції та вечори, ранки, свята, диспути, засідання клубу “Поговоримо про...”, марафони, презентації, усні журнали, сократівські бесіди, бали, авторські виставки творчих робіт, конференції, тематичні дискотеки тощо);
2) Відповідає за змістовну організацію відпочинку учнів класу та учнівських об’єднань.

Центр “СПОРТУ І ЗДОРОВЯ” працює за сферою КТД програми “ШКІЛЬНИЙ світ” -“ПАНАЦЕЯ”:
1) організовує проведення КТС з питань фізичного вдосконалення, гігієни та санітарії, здорового способу життя та профілактики наркоманії, СНІДу, алкогольної та тютюнової залежності ( спортивні змагання, ігрові програми, зустрічі з медпрацівниками. З працівниками соціальної служби для молоді, тематичні класні години тощо).
2) проводить сан рейди,
3) випускає санбюлетні,
4) слідкує за санітарно-гігієнічним станом класних кімнат;
5) бере участь у проведенні санітарних днів
6) відповідає за випуск рубрик у центрі “Спорт тайм”
7) відповідає за участь учнів у спортивних змаганнях школи.

ЦЕНТР "ШКОЛЯРИК" працює за сферами - “САМОТВОРЕННЯ” та “ ДЕМОКРАТІЯ”:
1) під керівництвом заступника директора з виховної роботи організовує учнівське самоврядування та позаурочну діяльність молодших школярів згідно Положення про гру-подорож “Веселий вулик”
1) під керівництвом заступника директора з виховної роботи організовує учнівське самоврядування та позаурочну діяльність молодших школярів згідно Положення про гру-подорож “Веселий вулик”
2) організовує надання шефської допомоги молодшим школярам.

Глава 3. ПРЕС-ЦЕНТР

Стаття 15. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕС-ЦЕНТРУ

1. Прес –центр складається з учнів , які мають художні здібності, володіють художнім, публіцистичним та офіційно – діловим стилем висловлення.
2. До прес-центру входять учні – представники кожного класу ( члени парламенту), які визначаються класними зборами шляхом відкритого голосування.
3. з членів прес-центру шляхом відкритого голосування обирається голова, який співпрацює з Лідером школи.
4. Прес-центр відповідає:
1) за оформлення класних куточків;
2) за випуск оголошень, плакатів, тематичних газет, вісників.
3) за ведення фоторепортажів та радіопрограм школи.
5. Прес-центр відповідає за естетичне оформлення класних кімнат та актового залу до проведення КТС.
6. Прес-центр працює на засіданнях, які проводить згідно календарного плану. Засідання можуть проводитися і позачергово за рішенням ради лідерів або Лідера школи.

Глава 4. МУЗ-ЦЕНТР

Стаття 16. ПОВНОВАЖЕННЯ МУЗ-ЦЕНТРУ

1. Муз-центр складається з учнів, які мають музичні здібності, музичні захоплення, орієнтуються в світі сучасної музики, розрізняють її стилі і течії.
2. До муз-центру входять учні – представники кожного класу ( члени парламенту), які визначаються класними зборами шляхом відкритого голосування.
3. З членів муз-центру шляхом відкритого голосування обирається голова, який співпрацює з Лідером школи.
4. Муз-центр відповідає за :
1) музичне оформлення загально шкільних та класних КТС;
2) поповнення і формування шкільної фонотеки;
3) подання вчасної та цікавої інформації зі світу музики до прес-центру;
4) популяризацію серед учнівської молоді української естрадної музики.
5. Муз-центр працює на засіданнях, які проводить згідно календарного плану

Засідання можуть проводитися і позачергово за рішенням ради лідерів абоЛідера школи.

Глава 5. ПОВНОВАЖЕННЯ ЛІДЕРА ШКОЛИ

Стаття 18. ПОВНОВАЖЕННЯ ЛІДЕРА ШКОЛИ

1. Лідер школи:
1) забезпечує здійснення у межах, даних цим Положенням, повноважень органів учнівського співуправління;
2) організовує роботу учнівського парламенту;
3) вносить на розгляд парламенту пропозиції щодо структури парламенту, кількісного складу центрів;
4) здійснює керівництво парламентом;
5) скликає засідання парламенту, вносить пропозиції та формує порядок денний цих засідань і головує на них;
6) проводить засідання ради лідерів, формує їх порядок денний і головує на них;
7) організовує і контролює роботу парламентського колегіуму;
8) видає укази та розпорядження до виконання ради лідерів та колегіуму, підписує рішення парламенту;
9) має право брати участь в роботі педагогічної ради;
10) має право ініціювати зміни, що сприяють покращенню навчально-виховного процесу;
11) має право “вето” щодо рішень парламенту;
12) не має права передавати свої повноваження іншій особі;
13) рішення Лідера школи незалежні від рішення адміністрації школи з питань учнівського самоврядування;
14) проводить робочі лінійки учнів школи.
2. При здійсненні наданих повноважень Лідер школи є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед учнівськими об’єднаннями.
3. Лідер школи не рідше одного разу в триместр звітує про свою роботу та роботу учнівського парламенту перед парламентом школи4. Лідер може обиратися на триместр.

З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу освіти керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень щодо честі, гідності чи прав учня закладу освіти та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

Глава 6. КОНФЕРЕНЦІЯ ШКІЛЬНОГО АКТИВУ

Стаття 19. КОМПЕТЕНЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ШКІЛЬНОГО АКТИВУ

1. Конференція шкільного активу є формою вирішення учнівськими об’єднаннями питань організації життєтворчості учнів школи шляхом прямого волевиявлення.
2. Предметом конференції шкільного активу може бути будь-яке питання, віднесене до відома органів учнівського самоврядування.
3. На конференцію шкільного активу не можуть бути винесені питання, які відносяться до відома адміністрації школи;
4. Конференція шкільного активу скликається Лідером школи і парламентом.
5. Скликання конференції відбувається не рідше двох разів на рік.
6. Конференція шкільного активу правомочна затверджувати:
1) план роботи учнівського парламенту на навчальний рік;
2) основні положення програми “ШКІЛЬНИЙ світ”, зміни та доповнення до неї;
3) план КТС учнівських об’єднань на навчальний рік;
4) положення про чергування по школі на навчальний рік;
5) Кодекс життєтворчості учнівських об’єднань школи на навчальний рік.
7. Конференція шкільного активу правомочна вносити зміни та доповнення до Положення про органи учнівського самоврядування.
8. порядок денний конференції шкільного активу формується парламентом спільно з Лідером.
9. Рішення, прийняті конференцією шкільного активу, є обов’язковими для виконання учнівським парламентом та учнями школи.

Глава 8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО СПІВУПРАВЛІННЯ

Стаття 20. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

1. Учнівський парламент складається із членів - представників учнівських колективів, які обираються на класних зборах учнями класів шляхом відкритого голосування.
2. Учнівський парламент працює як в постійному складі, так і в розширеному.
3. Постійний склад парламенту нараховує : лідери 5-11 класів, керівники центрів. Розширений склад учнівського парламенту включає членів центрів
4. Учнівський парламент працює в постійному складі на засіданнях, які проводяться не рідше одного разу в триместр, в розширеному складі – по учнівських об’єднаннях за необхідністю.
5. Учнівський парламент вважається правомочним за наявністю більше половини членів від складу парламенту.
6. Термін повноважень учнівського парламенту – один рік.
7. Член парламенту представляє інтереси учнівського об’єднання, свого класного колективу, має свою повноту прав, входить до однієї з ланок парламенту; несе обов’язки перед учнями свого класу і об’єднання, перед парламентом, перед ланкою парламенту, до складу якого обраний, виконує їх доручення.
8. Член парламенту зобов’язаний брати участь у роботі парламенту та його органів, до складу яких обраний.
9. В разі пропуску членом парламенту більше третини засідань парламенту чи його органів, не виконання ним рішень і доручень, парламент може звернутись до учнівського колективу про його переобрання.

Стаття 21. ПОРЯДОК ВИБОРІВ ЛІДЕРА ШКОЛИ

1. Лідера школи мають право висувати учні 6-11 класів за попередньою згодою кандидата строком на один триместр чи більший термін.
Лідером школи може бути учень або учениця 9-11 класу і :
- має організаторські здібності (активний учасник шкільного парламенту);
- ініціативний, творчий, цілеспрямований, відповідальний;
- приймає активну участь у життєтворчості школи:
- примножує славу школи на різних змаганнях, конкурсах, олімпіадах;
- користується авторитетом серед учнів та вчителів школи;

 1. Право висувати кандидата в Лідери має кожен класний колектив 6-11 класів.
 2. Затвердження кандидатури Лідера відбувається на засіданні учнівського парламенту
Кiлькiсть переглядiв: 1660

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.