ЦЕНТР ПОРОЗУМІННЯ
ЛЕТКІВСЬКОГО ліцею
2023-2024н.р.

/Files/images/_psiholog/фото1.jpg

Типовий порядок створення та організації діяльності центру порозуміння
ліцею

І. Загальні положення

 1. Центр порозуміння закладу освіти (далі – служба) – це добровільне об’єднання медіаторів та медіаторок з числа учасників/учасниць освітнього процесу (здобувачів освіти та педагогічних працівників/працівниць), які пройшли навчання за відповідною освітньою програмою і розділяють цінності відновного підходу, а також з лідерів учнівських самоврядування.

Медіація (від лат. mediation – посередництво) – це добровільний і конфіденційний процес, у якому нейтральна третя особа (медіатор/медіаторка) допомагає сторонам знайти взаємоприй- нятний варіант вирішення ситуації, що склалася.

Медіатор/медіаторка – спеціально підготовлений/підготовлена посередник/посередниця у ви- рішенні конфліктів, який/яка однаково підтримує обидві сторони та допомагає їм знайти взаємо- прийнятне рішення.

Медіатор/медіаторка однолітків – підготовлений/підготовлена з числа учнів/уче- ниць посередник/посередниця у вирішенні конфліктів, який/яка однаково підтримує обидві сторо- ни та допомагає їм знайти взаємоприйнятне рішення.

 1. Зміни до Порядку вносяться координатором/координаторкою центру за пропозицією та погодженням її членів/членкинь, органів самоврядування закладу освіти та затверджуються на- казом керівника закладу освіти. Зміни не повинні суперечити принципам відновного підходу та етичним нормам діяльності центру.
 2. Центр здійснює свою діяльність у взаємодії з учасниками/учасницями освітнього процесу.

І. Мета та завдання діяльності центру порозуміння ліцею

 1. Метою діяльності центру у закладі освіти є сприяння вирішенню конфліктів мирним шля- хом, розбудові миру, протидії насильству та жорстокому поводженню з дітьми, формування по- ваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, до дискримінації за будь-якими ознаками.
 2. Завданнями центру є:
 • допомога сторонам конфлікту знайти взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації за допомогою відновних практик;
 • формування вмінь та навичок у учасників/учасниць освітнього процесу вирішувати кон- флікти ненасильницьким мирним шляхом;
 • профілактика насильства та жорстокого поводження в освітньому середовищі;
  • сприяння налагодженню позитивних стосунків між учасниками/учасницями освітнього процесу;
  • сприяння зниженню конфліктності та правопорушень у закладі освіти;
  • сприяння формуванню культури миру в учнівських колективах та закладі в цілому;
  • інформування учасників/учасниць освітнього процесу про принципи та цінності відновних практик тощо.

ІІ. Принципи діяльності центру порозуміння

  1. Принцип добровільності, який передбачає як добровільну участь педагогів/педагогинь та здобувачів/здобувачок освіти в організації роботи центру, так і обов’язкову добровільну згоду сторін конфлікту на участь у медіації.
  2. Принцип конфіденційності, який передбачає обов’язок медіаторів/медіаторок не розголо- шувати отримані в ході медіації відомості. Виключення становить інформація про можливе нане- сення шкоди життю, здоров’ю та безпеці сторін.
  3. Принцип нейтральності, який забороняє медіаторам займати ту чи іншу сторону учасників/ учасниць конфлікту. Центр не з’ясовує питання, хто винен, а є незалежним посередником, який допомагає сторонам самостійно знайти рішення, зробити висновки.
  4. Принцип недискримінації за всіма ознаками усіх учасників/учасниць ценрту порозуміння та усіх хто до неї звертається.

ІІІ. Орієнтовна структура центру порозуміння закладу освіти

 1. До складу центру можуть входити учні-медіатори, учениці-медіаторки, педагогічні праців- ники/працівниці-медіатори/медіаторки. При формуванні складу центру бажано дотримуватися ґендерного балансу (співвідношення 50% хлопців та 50% дівчат).
 2. Координатором/координаторкою центру є педагогічний/педагогічна працівник/працівниця, який/яка пройшов/пройшла спеціальне навчання і на якого/яку покладено функції координатора/ координаторки наказом керівника закладу освіти.
 3. Орієнтовні функції координатора/координаторки:
  • організація та координація діяльності центру;
  • навчання здобувачів освіти щодо оволодіння базовими навичками медіатора/ медіаторки;
  • ведення документації служби;
  • проведення супервізій та регулярного зворотного зв’язку з командою медіаторів/ медіаторок;
  • моніторинг діяльності центру;
  • популяризація служби порозуміння;
  • інформування закладу освіти про діяльність центру;
  • моніторинг конфліктності у закладі освіти;
  • визначає медіабельність конфлікту;
  • визначає застосування відповідних відновних практик для вирішення конфлікту тощо.
 1. В центрі можуть бути створені підрозділи/сектори:
  • інформаційного забезпечення;
  • просвітницької роботи;
  • відповідальні за ведення документації тощо.
 1. Питання не регламентовані даним Положенням, можуть визначатися локальними докумен- тами закладу освіти, центру порозуміння.

ІV. Орієнтовний порядок роботи центру порозуміння

 1. Інформація про конфлікти може надходити до служби від адміністрації, педагогічних пра- цівників/працівниць, здобувачів освіти та їх батьків, інших осіб, передбачених спеціальними зако- нами та залучених до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти тощо.
 2. Центр приймає рішення про можливість чи неможливість проведення відновних практик в кожному конкретному випадку самостійно.
 3. Медіація проводиться за умови згоди конфліктуючих сторін взяти в ній добровільну участь. Медіація не може проводитися за фактом правопорушень, випадків з крайніми проявами жорсто- кості.
 4. Центр самостійно визначає строки та етапи проведення медіації в кожному конкретному випадку.
 5. При виникненні труднощів у виконанні зобов’язань, що взяли на себе сторони, центр до- помагає сторонам визначити їх причини, знайти шляхи їх подолання.
 6. За необхідності центр інформує учасників/учасниць відновних програм про можливості інших фахівців (психолог/психологиня, соціальний педагог/педагогиня тощо).
 7. Діяльність центру фіксується у відповідних журналах, звітах тощо, які є її внутрішньою до- кументацією.

V. Організаційна підтримка діяльності центру порозуміння

1. Не рідше, ніж один раз у семестр, проводяться спільні наради адміністрації закладу освіти та служби порозуміння, на яких розглядаються питання щодо необхідних умов для підвищення ефективності роботи центру, її взаємодії з педагогічними працівниками та іншими учасниками освітнього процесу.

 1. Педагогічні працівники, батьки здобувачів освіти, інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти під- тримує ініціативу дітей у впровадженні відновних практик, сприяє формуванню навичок партнер- ського спілкування та конструктивного діалогу, є прикладом толерантних стосунків.
 2. Органи учнівського самоврядування у взаємодії з центром розробляють програму впрова- дження відновного підходу через систему позакласних заходів.

VІ. Орієнтовні права та обов’язки медіаторів та медіаторок центру порозуміння

 1. Медіатори та медіаторки центру мають рівні права та обов’язки.
 2. Кожен медіатор та кожна медіаторка центру має право:
 • брати участь у загальних зустрічах;
 • вносити пропозиції з питань, що пов’язані з діяльністю центру;
 • отримувати інформацію про заплановані заходи;
 • брати участь у реалізації програм і в заходах, що проводяться центром;
 • відмовитися від проведення медіації:
 • у випадку неможливості зберегти неупередженість, а також у разі конфлікту інте- ресів;
 • у разі прояву агресії з боку учасника/учасниці медіації по відношенню до медіатора/ медіаторки чи іншого учасника/учасниці медіації у вигляді фізичного, психологічного насильства, погроз, шантажу тощо;
 • у ситуації правопорушень, проявів насильства та жорстокості, ґендерно зумовленого насильства;
 • прояву стороною медіації намірів, відмінних від примирення чи врегулювання конфлік- ту, іншої недобросовісної поведінки
 • явної незаконності дій та домовленостей сторін медіації;
  • за наявності інших поважних причин.
 1. Медіатори та медіаторки центру зобов’язані:
 • активно брати участь у діяльності центру;
 • не розголошувати відомості про центр та її членів/членкинь, що можуть принижувати їх честь та гідність;
 • дотримуватися правил проведення та принципів діяльності центру порозуміння;

План заходів

шкільної центрупорозуміння

«Колодрузів»

Летківського ліцею

на 2023–2024н.р.

№ п/п Зміст роботи Терміни проведення З ким проводиться Відповідальні
ВЕРЕСЕНЬ
1 Зустріч медіаторів(-ок) школи (плану- вання роботи ШСП на 2023–2024 н.р.) 08.09 Медіатори(-ки), координатор(-ка) Президент(-ка) ШЦП
2 Коло на тему «Лідер закладу. Якими якостями повинен володіти лідер учнівського самоврядування?» 28.09 Лідери(-ки) УС Медіатори(-ки)
3 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці) Чергові медіатори (- ки), практичний психолог
4 Проведення презентаційної кампанії, опитування серед учнів(-ць), відбір учасників(-ць) тренінгу «Базові нави- чки медіатора(-ки) ШЦП» Проведення тематичних бесід з метою профілактики булінгу в закладі освіти ( до Всеукраїнського тижня протидії булінгу) 25.09-29.09 Учні(-ці) 8–10 кл. Координатор(-ка), медіатори(-ки)
ЖОВТЕНЬ
5 Тематичні Кола: - «Що зробив(-ла) би/б я, щоб у моєму класі не виникало конфліктів?»; 11.09,18.10 Учні 5 кл. Медіатори(-ки)
6 - «Давайте познайомимось…»; 12.09,19.10 Учні 1 кл. Медіатори(-ки)
7 - «Новий клас, нові стосунки. Дружба між однокласниками(-цями)» 13.10,20.10 Учні 10 кл. Медіатори(-ки)
8 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 5-11 кл. Координатор(-ка)
9 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(-ки)
ЛИСТОПАд
11 Зустріч медіаторів(-ок) з директором(- кою) закладу. Коло порозуміння: «Про- блеми, з якими стикаються медіато ри(-ки)» 06.11 Учні(-ці)-медіато- ри(-ки), координа- тор(-ка), директор(- ка) Координатор(-ка)
12 Конкурс колажів «Презентуємо наш дружній клас» 06–24.11 Учні(-ці) 5–8 кл. Медіатори(-ки)
13 Тематичні Кола до Всесвітнього дня толерантності: - «Як уникнути конфліктів у спілкуванні з однолітками?»; 13–17. 11 Учні(-ці) 7-8 кл. Медіатори(-ки)
14 - «Всі ми різні, всі ми рівні» 13–17.11 Учні(-ці) 6-7 кл. Медіатори(-ки)
15 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(-ки)
№ п/п Зміст роботи Терміни проведення З ким проводиться Відповідальні
16 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні 5-11 кл. Координатор(-ка)
ГРУДЕНЬ
17 Тематичні Кола: - «ВІЛ – це не вирок» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом) 01.12 Учні 9 кл. Медіатори(-ки)
18 - «Людина починається з добра» (до Міжнародного дня людей з інвалідніс- тю); 04.12 Учні4 кл. Медіатори(-ки)
19 - «Що для мене означає служити в ЗСУ?» (до Дня Збройних Сил України) 05.12 учні 11 кл. Координатор(-ка)
20 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні, батьки, вчителі Чергові медіатори(- ки)
21 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні 5-11 кл. Координатор(-ка)
СІЧЕНЬ
22 Проведення Кіл цінностей для батьків 24,25,26.01 Для учнів(- ць) 1-4класів Координатор(-ка), учні(-ці)-медіатори(- ки)
25 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(- ки)
26 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 7- кл. Координатор(-ка)
ЛЮТИЙ
28 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(- ки)
29 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 5-11 кл. Координатор(-ка)
БЕРЕЗЕНЬ
30 Проведення відбору учнів(-ць) для тре- нінгу «Навички миробудування і без- конфліктного спілкування учнів(-ць)» 01–22.03 Учні(-ці) 6–8 кл. Тренери(-ки) ШЦП
№ п/п Зміст роботи Терміни проведення З ким проводиться Відповідальні
31 Проведення тренінгу «Навички миро- будування і безконфліктного спілкування учнів(-ць)» 18–22.03 Група учнів(-ць) 6–8 кл. Тренери(-ки) ШЦП
32 Тематичні Кола: - «Чи варто шукати щастя за кордоном?»; 14.03 Учні(-ці) 10 кл. Координатор(-ка)
33 - «Від кого залежить твій вибір май- бутньої професії?» 21.03 Учні(-ці) 11кл. Медіаторка(-ка)
34 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(-ки)
35 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 5-11 кл. Координатор(-ка)
КВІТЕНЬ
37 Проведення місячника порозуміння в школі: - Презентація ШЦП «Коло друзів» (фото-газета «Наш центр порозу- міння»; 01–30.04 Учні(-ці) 1–11 кл., вчителі Тренери(-ки) ШСП
38 - «Дружня пошта»;
39 - Коло для вчителів(-ок) «Що для Вас означає професія вчитель(-ка)?»;
40 - День обнімашок;
41 - Флеш-моб «Дякую»;
42 - Дискотека «Ні!» суперечкам в нашій школі»
43 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(-ки)
44 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 5-11кл. Координатор(-ка)
ТРАВЕНЬ
45 Тематичне Коло «Мій перший рік у школі» 03,16,23.05 Учні(-ці) 1кл. Медіатори(-ки)
46 Кола цінностей: - «Важлива людина у моєму житті – мій/моя перша вчитель(-ка)»; 06,13,20.05 Учні(-ці) 4 кл., кл. кер. Координатор(-ка),- медіатори(-ки)
47 - «Важлива команда у моєму житті – мої однокласники(-ці)». 07,14.05, 06,13.05 Учні(-ці) 9кл., учні(-ці) 11 кл., кл. кер. Чергові медіатори(-ки)
48 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі
49 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 9–11кл. Координатор(-ка)

План заходів

шкільної центру порозуміння

«Коло друзів»

Летківського ліцею

на 2023–2024н.р.

№ п/п Зміст роботи Терміни проведення З ким проводиться Відповідальні
ВЕРЕСЕНЬ
1 Зустріч медіаторів(-ок) школи (плану- вання роботи ШСП на 2022–2023 н.р.) 06.09 Медіатори(-ки), координатор(-ка) Президент(-ка) ШЦП
2 Коло на тему «Лідер школи. Якими якостями повинен володіти лідер учнівського самоврядування?» 28.09 Лідери(-ки) УС Медіатори(-ки)
3 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), Чергові медіатори (- ки), практичний психолог
ЖОВТЕНЬ
4 Проведення презентаційної кампанії, опитування серед учнів(-ць), відбір учасників(-ць) тренінгу «Базові нави- чки медіатора(-ки) ШЦП» Проведення тематичних бесід з метою профілактики булінгу в закладі освіти ( до Всеукраїнського тижня протидії булінгу) 01–19.10 06.10-08.10 Учні(-ці) 8–10 кл. Координатор(-ка), медіатори(-ки)
5 Тематичні Кола: - «Що зробив(-ла) би/б я, щоб у моєму класі не виникало конфліктів?»; 04,11,18.10 Учні(-ці) 5-х кл. Медіатори(-ки)
6 - «Давайте познайомимось…»; 05.12,19.10 Учні(-ці) 1-х кл. Медіатори(-ки)
7 - «Новий клас, нові стосунки. Дружба між однокласниками(-цями)» 13.10,20.10 Учні(-ці) 10-х кл. Медіатори(-ки)
8 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 5-11 кл. Координатор(-ка)
9 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(-ки)
ЛИСТОПАд
11 Зустріч медіаторів(-ок) з директором(- кою) школи. Коло порозуміння: «Про- блеми, з якими стикаються медіато- ри(-ки)» 01.11 Учні(-ці)-медіато- ри(-ки), координа- тор(-ка), директор(- ка) школи Координатор(-ка)
12 Конкурс колажів «Презентуємо наш дружній клас» 05–26.11 Учні(-ці) 5–8 кл. Медіатори(-ки)
13 Тематичні Кола до Всесвітнього дня толерантності: - «Як уникнути конфліктів у спілкуванні з однолітками?»; 12–16. 11 Учні(-ці) 7-8 кл. Медіатори(-ки)
14 - «Всі ми різні, всі ми рівні» 15–17.11 Учні(-ці) 6-7 кл. Медіатори(-ки)
15 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(-ки)
№ п/п Зміст роботи Терміни проведення З ким проводиться Відповідальні
16 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 5-11 кл. Координатор(-ка)
ГРУДЕНЬ
17 Тематичні Кола: - «ВІЛ – це не вирок» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом) 01.12 Учні(-ці) 9 кл. Медіатори(-ки)
18 - «Людина починається з добра» (до Міжнародного дня людей з інвалідніс- тю); 03.12 Учні(-ці) 4 кл. Медіатори(-ки)
19 - «Що для мене означає служити в ар- мії?» (до Дня Збройних Сил України) 06.12 Хлопці/дівчата 11 кл. Координатор(-ка)
20 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(- ки)
21 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 5-11 кл. Координатор(-ка)
СІЧЕНЬ
22 Проведення Кіл цінностей для батьків 24,25,26.01 Для учнів(- ць) 1-4класів Координатор(-ка), учні(-ці)-медіатори(- ки)
25 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(- ки)
26 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 7- кл. Координатор(-ка)
ЛЮТИЙ
27 Підготовка і проведення театралізо- ваної презентації шкільної служби порозуміння 01–23.02 Учні 2–8 кл. Координатор(-ка), учні(-ці)-медіатори(- ки)
28 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(- ки)
29 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 5-11 кл. Координатор(-ка)
БЕРЕЗЕНЬ
30 Проведення відбору учнів(-ць) для тре- нінгу «Навички миробудування і без- конфліктного спілкування учнів(-ць)» 01–23.03 Учні(-ці) 6–8 кл. Тренери(-ки) ШЦП
№ п/п Зміст роботи Терміни проведення З ким проводиться Відповідальні
31 Проведення тренінгу «Навички миро- будування і безконфліктного спілкування учнів(-ць)» 23–25.03 Група учнів(-ць) 6–8 кл. Тренери(-ки) ШЦП
32 Тематичні Кола: - «Чи варто шукати щастя за кордоном?»; 14.03 Учні(-ці) 10 кл. Координатор(-ка)
33 - «Від кого залежить твій вибір май- бутньої професії?» 21.03 Учні(-ці) 11кл. Медіаторка(-ка)
34 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(-ки)
35 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 5-11 кл. Координатор(-ка)
КВІТЕНЬ
37 Проведення місячника порозуміння в школі: - Презентація ШЦП «Коло друзів» (фото-газета «Наша служба порозу- міння»; 04–29.04 Учні(-ці) 1–11 кл., вчителі Тренери(-ки) ШСП
38 - «Дружня пошта»;
39 - Коло для вчителів(-ок) «Що для Вас означає професія вчитель(-ка)?»;
40 - День обнімашок;
41 - Флеш-моб «Дякую»;
42 - Дискотека «Ні!» суперечкам в нашій школі»
43 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі Чергові медіатори(-ки)
44 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 5-11кл. Координатор(-ка)
ТРАВЕНЬ
45 Тематичне Коло «Мій перший рік у школі» 03,16,23.05 Учні(-ці) 1-х кл. Медіатори(-ки)
46 Кола цінностей: - «Важлива людина у моєму житті – мій/моя перша вчитель(-ка)»; 06,13,20.05 Учні(-ці) 4-х кл., кл. кер. Координатор(-ка),- медіатори(-ки)
47 - «Важлива команда у моєму житті – мої однокласники(-ці)». 04,11.05, 05,12.05 Учні(-ці) 9-х кл., учні(-ці) 11-х кл., кл. кер. Чергові медіатори(-ки)
48 Проведення медіацій і Кіл За запитом Учні(-ці), батьки, вчителі
49 Проведення інформаційних заходів з презентації Національної гарячої лінії для дітей в про дітей «166 111» Щопонеділ- ка протягом місяця Учні(-ці) 9–11кл. Координатор(-ка)
Кiлькiсть переглядiв: 549

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.