Стаття 36 Закону України "Про освіту":
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил,
якими мають керуватися учасники освітнього процесу
під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності
з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

/Files/images/IMG_2799.JPG

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність
Летківського ліцею
/затверджено педагогічною радою, протокол №01 від 10.01.2018 р/

1.Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність в Летківському ліцеї(далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками та здобувачами освіти.
1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту освітнього закладу, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів школи.
1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушенню академічної доброчесності.
1.4. Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.
1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).
1.6. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу.

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі необхідно дотримуватися наступних принципів:
- демократизм;
- законність;
- соціальна справедливість;
- пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
- рівноправність
;- гарантування прав і свобод;
- прозорість;- професіоналізм та компетентність;
- партнерство і взаємодопомога;
- повага та взаємна довіра;
- відкритість і прозорість;
- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Кожен здобувач освіти наділений правом вільно обирати свою громадську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.4. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор або особа за його дорученням.

2.5. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

2.6. Гідним для представників ліцею є:

– шанобливе ставлення до символіки закладу: гімну, прапора, емблеми;
– дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;
– культура зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу;
– дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних.

/Files/images/nformatika/фото 008.JPG

2.7. Неприйнятним для всіх членів ліцейної спільноти є:

– навмисне перешкоджання навчальній та трудовій діяльності членів спільноти;
– участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання офіційних документів;
– перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями;
– ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;
– використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів;
– вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління у закладі, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;
– пронесення до закладу зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю так життю людини.

3. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу

3.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

– дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України; – утвердження позитивного іміджу освітнього закладу, примноження його традицій; – дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків; – запобігання корупції, хабарництву; – збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу; – посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; – дотримання норм про авторські права; – надання правдивої інформації про методики і результати власної навчальної (творчої, наукової) діяльності; – контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; – об’єктивне й неупереджене оцінювання результатів навчання; – надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти; – отримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики.

3.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх потреб і можливостей);
– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
– дотримання норм законодавства про авторське право;
– особисту присутність на всіх уроках, окрім випадків, викликаних поважними причинами;
– користування інфраструктурою освітнього закладу відповідально, економно та за призначенням;
– сприяння збереженню та примноженню традицій закладу, підвищення його престижу власними досягненнями у навчанні, спорті, творчості.

3.3. Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

/Files/images/metodichna_robota_skrinshoti/IMG_20220217_113755.jpg

4. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.

4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:
- при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;
- спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
- надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності судом першої інстанції.

4.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:
- повторне проходження оцінювання(контрольна робота, іспит, залік тощо);
- при моніторингу якості знань не зараховуються результати, при участі у І етапі (шкільному) Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах – робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учень не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах.

5. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.
5.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.
5.3. Заступник директора школи, що відповідає за організацію методичної роботи в закладі:
- забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших індивідуальних та колективних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;
- забезпечує рецензування робіт на конкурси, на присвоєння педагогічного звання та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.
5.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування).

6. Комісія з питань академічної доброчесності

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) - це незалежний орган, що діє в закладі з метою забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних та правових норм цього Положення.
6.2. До складу Комісії входять представники батьківського комітет, учнівського самоврядування та педагогічного колективу.
Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.
Термін повноважень Комісії – 1 рік.
6.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.
6.4. Комісія звітує про свою роботу раз на рік.

/Files/images/metodichna_robota_skrinshoti/IMG_20220209_092920.jpg

7. Заключні положення

7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.
Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.
7.2. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу. Здобувачі освіти ознайомлюються в обов’язковому порядку.
7.3. Положення про академічну доброчесність Летківської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів затверджується педагогічною радою закладу та вводиться в дію наказом директора.
7.4. В частині відповідальності здобувачів освіти, Положення про академічну доброчесність погоджуються з органом учнівського самоврядування – учнівським парламентом школи.
7.5. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи.

Кiлькiсть переглядiв: 2120

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.